YDS

Prepositions | İngilizce Edatlar YDS Konu Anlatımı ve Soruları

[ad_1]

Prepositions yani İngilizce Edatlar, dil bilgisi ölçme bölümünün ikinci kısmında yer almaktadır. Bu konudan ÖSYM iki tane edat sorusu sormaktadır. Daha doğrusu, dil bilgisi sorularının dağılımı farklı olabilir, yani ilk olarak anlattığımız kipler konusu yerine, sınav kitapçığınızda bu bölümün ilk sorusu edatlar da olabilir. Bir önceki bölümde Tenses konusu işlenmişti. Şimdi de Prepositions konusunu ele alacağız.

Prepositions | İngilizce Edatlar

Edatlar konusunda genellikle iki tip soru türü çıkmaktadır. Bunlar;

  • İsimlerin, sıfatların, fiilimsilerin (gerunds) ve fiillerin birlikte kullanıldığı edatları ölçen sorular
  • Birliktelik, benzerlik, karşılaştırma, amaç, yer, zaman, neden, sonuç vb. ifadeleri belirtmek için kullanılan edatlara dikkat çeken sorular.

Bu türlerden birincisi için, mutlaka pratik yapmanız gerekir. Bununla birlikte birinci türde bahsettiğimiz soru türü, ikincisine göre çok daha az sıklıkta sorulmaktadır. Pratiği ise yapacağınız paragraf soruları çözümlerinden, okuyacağınız İngilizce metinlerden yapabilirsiniz. Bölüm bölüm anlatılsa da, YDS’de neredeyse bütün bölümler diğerleri ile yakından ilgilidir. Yazının sonunda da edat kombinasyonları ile ilgili bir tablo bulabilirsiniz.

İkinci sırada belirttiğimiz soru türünde ise yer, zaman vb. konular için kullanılan edatlar sorulmaktadır. Bu soruları çözerken ki genelde iki soruda bu konudan gelir, cümlenin anlamına mümkün olduğunca odaklanmanız gereklidir. Sorularda iki farklı edat sorulduğundan yani, her şık “A) over / against” şeklinde olduğundan, ikisinden birini bulmanız ziyadesiyle yeterli olacaktır. Çünkü aynı edatların önerildiği seçeneklerin olduğu bir soru çok nadir sorulmaktadır. Yani, az önce verdiğimiz örneğin olduğu bir soru düşünün; B, C, D ve E şıklarının ilk bölümünde “over” ya da ikinci bölümünde “against” edatının sorulduğu bir soruyu çok fazla görmezsiniz. Bununla birlikte, birazdan çözebileceğiniz bir örnek soruda böyle iki şık var. Yine, diğer soru türlerinde olduğu gibi, ÖSYM pek de muallakta olan soru sormamaktadır. Günlük gazetelerde, yine kendi sorduğu paragraf sorularında vs. karşılaşabileceğiniz kalıpları görmeniz, sizin için sürpriz olmamalıdır.

Konudan uzaklaşmadan soru türüne dönecek olursak, prepositions konusunda dikkat etmeniz gereken ilk noktanın cümlenin taşıdığı anlam olduğunu söylemiştik. Anlamı kavradıktan sonra, ne tür bir edat istendiği, yani “preposition of place” mi, “time” mı, “direction” mu noktasında fikir yürütmeniz gerekiyor. Bu adımlarla yapabileceğiniz her türlü eleme, sorudan emin olmamanız durumunda size doğru cevabı bulmanız konusunda yardımcı olacaktır.

Zaten ÖSYM’nin dil sınavlarında sorulan sorulardaki şıkları en az üçe çok kolay indirmeniz gerekmektedir ki hedeflediğiniz başarı noktasında bir sapma olmasın.

Sorulan sorularda iki tane edat sorulduğunu hatırlatmak gerekirse, daha güvenli bulduğunuz boşlukta gerekli elemeleri yapmanızın sonrasında kalan seçeneklerin cümleye ne tür bir anlam kattığını anlamaya çalışın. Anlam bozukluğuna yol açan, kulağa hoş gelmeyen şıklardan kaçının.

Teori noktasını dilimiz döndüğünce anlattıktan sonra dilerseniz örnek sorulara geçelim.

(YDS – 2001) For years the people —- my hometown depended —- steel, coal and fishing for their livelihood.

  1. A) at / for B) from / to C) of / by             D) in / on             E) out of / on

2001 yılında, üniversiteye giriş için yapılan Yabancı Dil Sınavı’nda sorulan bu sorunun, yukarıda belirttiğimiz soru tiplerinden ikisine de uyduğunu söylemeliyiz. Birinci boşluk ikinci türe, ikinci bölüm ise birinci türe uyuyor. Dolayısıyla, soruya iki açıdan yaklaşacağız.

İlk boşluk için, “ prepositions of place ” konusundaki bilgimizi konuşturmalıyız. Türkçe düşündüğümüzü de – bundan mutlaka kaçınmalıyız – hesaba katarsak, ilk adımda ve sadece ilk bölüm için sadece E şıkkını eleyebiliyoruz. Yani, “my hometown” için kullanılan edatı bilmediğimiz takdirde, ilk bölümden yaptığımız elemelerin bize pek de faydası olmuyor. Bu yüzden ikinci bölüme bakıyoruz. Burada da, “depend” fiilinin hangi edat ile kullanıldığını bilmemiz gerekiyor. Kişisel görüşüm, “my hometown” için kullanılan edattan çok, “depend” fiilinin aldığı edatın daha sık bir şekilde karşımıza çıktığıdır. Yani, bu soruda, “depend” fiilinin “on” edatını aldığını bilmemiz gerekmekte. E şıkkını da daha önceden elemiştik. Dolayısıyla D şıkkını işaretliyoruz.

Belirtilmesinde fayda olan bir konu da, muhtemel bir iki seçenekte de aynı edatın önerildiği durumda, doğru şıkkın bu ikisinden biri olduğunu düşünmemeniz gerektiğidir. Yani olabilir de, olmayabilir de. Böyle bir durumun, test hazırlama tekniği, istatistik ya da herhangi bir strateji ile ilişkisi yoktur. Bazen, test çözerken ne yapmamızın yanında, ne yapmamamız gerektiğini de bilmek önemlidir.

Prepositions yani İngilizce edatları çalışırken, “Prepositions of Time”, “Prepositions of Place – Position and Direction” ve “Others” diye üçe ayırmanızı tavsiye olarak alınız.

Yazının sonunda da, bu konuyla ilgili prepositions ile ilgili, yani edatlarla ilgili kullanım ve örnek kolonlarından oluşan bir tablo var, ona göz atabilirsiniz. Ancak, sadece listeden değil de, edatları kullanıldıkları cümlelerde, bağlam (context) içinde öğrenmeniz ziyadesiyle yararlı olacaktır.

PREPOSITION COMBINATIONS
AI
be absent frominsist on
be accustomed tobe interested in
add (this) to (that)introduce (someone) to (someone)
be acquainted withinvite (someone) to (someone)
admire (someone) for (something)be involved in
be afraid ofK
agree with (someone) about (something)be kind to
be angry at/ with (someone) about /  over (something)know about
apologize to (someone) for (something)L
apply for (something)laugh at
approve ofleave for (a place)
argue with (someone) about  / over (something)listen to
arrive at (a building / a room)look at
arrive in (a city / a country)look for
ask (someone) about (something)look forward to
ask (someone) for (something)look like
be aware ofM
Bbe made of
be bad forbe married to
believe inmatter to
belong tobe the matter with
be bored with / bymultiply (this) by (that)
borrow (something) from (someone)N
Cbe nervous about
be clear tobe nice to
combine withO
compare (this) to / with (that)be opposed to
complain to (someone) about (something)P
be composed ofpay for
concentrate onbe patient with
consist ofbe pleased with / about
be crazy aboutplay with
be crowded withpoint at
be curious aboutbe polite to
Dprefer (this) to (that)
depend on (someone) for (something)be prepared for
be dependent on (someone) for (something)protect (this) from (that)
be devoted toprovide (someone) with
die of  / frombe proud of
be different fromQ
disagree with (someone) about (something)be qualified for
be disappointed inR
discuss (something) with (someone)read about
divide (this) into (that)be ready for
be divorced frombe related to
be done withrely on
dream about /ofbe responsible for
dream ofS
Ebe sad about
be engaged tobe satisfied with
be equal tobe scared of / by
escape from (a place)search for
be excited aboutseparate (this) from (that)
excuse (someone) for (something)be similar to
excuse fromspeak to / with (someone) about (something)
be exhausted fromstare at
Fsubtract (this) from (that)
be familiar withbe sure of / about
be famous forT
feel abouttake care of
feel liketalk about (something)
fill (something) withtalk to / with (someone) about (something)
be finished withtell (someone) about (something)
forgive (someone) for (something)be terrified of / by
be friendly to / withthank (someone) for (something)
be frightened of / bythink about / of
be full ofbe thirsty for
Gbe tired from
get rid ofbe tired of
be gone h mtranslate from (one language) to (another)
be good forU
graduate frombe used to
HW
happen towait for
be happy about (something)wait on
be happy for (someone)warn about / of
hear about / of (something) from (someone)wonder about
help (someone) with (something)be worried about
hide (something) from (someone)
hope for
be hungry for

 

Prepositions of Time
PrepositionUsageExample
ondays of the weekon Monday
inmonths / seasons

time of day

year

after a certain period of time (when?)

in August / in winter

in the morning

in 2006

in an hour

atfor night

for weekend

a certain point of time (when?)

at night

at the weekend

at half past nine

sincefrom a certain point of time (past till now)since 1980
forover a certain period of time (past till now)for 2 years
agoa certain time in the past2 years ago
beforeearlier than a certain point of timebefore 2004
totelling the timeten to six (5:50)
pasttelling the timeten past six (6:10)
to / till / untilmarking the beginning and end of a period of timefrom Monday to/till Friday
till / untilin the sense of how long something is going to lastHe is on holiday until Friday.
byin the sense of at the latest

up to a certain time

I will be back by 6 o’clock.

By 11 o’clock, I had read five pages.

 

Prepositions of Place (Position and Direction)
PrepositionUsageExample
inroom, building, street, town, country

book, paper etc.

car, taxi

picture, world

in the kitchen, in London

in the book

in the car, in a taxi

in the picture, in the world

atmeaning next to, by an object

for table

for events

place where you are to do something typical (watch a film, study, work)

at the door, at the station

at the table

at a concert, at the party

at the cinema, at school, at work

onattached

for a place with a river

being on a surface

for a certain side (left, right)

for a floor in a house

for public transport

for television, radio

the picture on the wall

London lies on the Thames.

on the table

on the left

on the first floor

on the bus, on a plane

on TV, on the radio

by, next to, besideleft or right of somebody or somethingJane is standing by / next to / beside the car.
underon the ground, lower than (or covered by) something elsethe bag is under the table
belowlower than something else but above groundthe fish are below the surface
overcovered by something else

meaning more than

getting to the other side (also across)

overcoming an obstacle

put a jacket over your shirt

over 16 years of age

walk over the bridge

climb over the wall

abovehigher than something else, but not directly over ita path above the lake
acrossgetting to the other side (also over)

getting to the other side

walk across the bridge

swim across the lake

throughsomething with limits on top, bottom and the sidesdrive through the tunnel
tomovement to person or building

movement to a place or country

for bed

go to the cinema

go to London / Ireland

go to bed

intoenter a room / a buildinggo into the kitchen / the house
towardsmovement in the direction of something (but not directly to it)go 5 steps towards the house
ontomovement to the top of somethingjump onto the table
fromin the sense of where froma flower from the garden

 

Other Prepositions
EnglishUsageExample
fromwho gave ita present from Jane
ofwho/what does it belong to

what does it show

a page of the book

the picture of a palace

bywho made ita book by Mark Twain
onwalking or riding on horseback

entering a public transport vehicle

on foot, on horseback

get on the bus

inentering a car  / Taxiget in the car
offleaving a public transport vehicle

talking about shore, coast etc.

get off the train

the boat is off the shore

out ofleaving a car  / Taxiget out of the taxi
byrise or fall of something

travelling (other than walking or horse riding)

prices have risen by 10 percent

by car, by bus

atfor ageshe learned Russian at 45
aboutfor topics, meaning what aboutwe were talking about you

Prepositions – İngilizce Edatlar Soru Çözümü

Prepositions (Edatlar) konusu bu soru çözümü videosu ile tamamlanmıştır. Lütfen çok fazla soru çözünüz ki konu tüm ipuçlarıyla daha rahat şekilde aklınızda yer edinsin. Bir sonraki YDS konumuz Conjunctions and Linking Words olan Bağlaçlar olacaktır.

Prepositions, İngilizce dilbilgisinde konum, yönelme, zaman, neden, amaç gibi anlamları olan önemli bir gruptur. Bu edatlar, bir cümlede isim ya da zamirin bağlı olduğu diğer unsurlara bağlantı görevi yaparlar.

Genellikle bir isim veya zamirden sonra kullanılan prepositions, cümlenin anlamını belirleyerek detaylı bilgi verir. Örneğin, “on the table” ifadesindeki “on” ünsüz ile “table” ismi arasında bir ilişki kurar ve nesnenin konumu hakkında bilgi verir.

İşte bazı yaygın prepositions ve anlamları:

1. In: içinde, içine, -de, -da
– She lives in Istanbul. (O İstanbul’da yaşıyor)
– Please put the book in the bag. (Lütfen kitabı çantaya koyun)

2. On: üzerinde
– The cat is on the roof. (Kedi çatıda)
– Please put your shoes on the shelf. (Lütfen ayakkabılarını rafa koy)

3. At: -de, -da, -e, -a
– I will meet you at the restaurant. (Seninle restoranda buluşacağım)
– The bus stops at the station. (Otobüs istasyonda durur)

4. For: için
– I bought flowers for my mother. (Annem için çiçekler aldım)
– This book is a present for you. (Bu kitap senin için bir hediye)

5. By: yanında, vasıtasıyla
– He is standing by the door. (O kapının yanında duruyor)
– I will send the document by email. (Belgeyi e-posta ile göndereceğim)

6. From: -den, -dan
– I come from Turkey. (Türkiye’den geliyorum)
– The package is from my friend. (Paket arkadaşımdan)

Bu şekilde, prepositions cümle içinde farklı anlamlarıyla kullanılabilir ve cümlenin anlamını açıklayıcı bir rol oynar. Prepositions, doğru bir şekilde kullanılmadığında cümlenin anlamını değiştirebilir.

ÖRNEK SORULAR:

1. Choose the correct preposition to complete the sentence: I will see you _____ the park.
a) at
b) on
c) in
d) from

Cevap: a) at

2. She lives _____ her parents.
a) in
b) on
c) at
d) for

Cevap: a) with

3. We usually have dinner _____ 8 o’clock.
a) at
b) on
c) in
d) from

Cevap: a) at

4. The keys are _____ the table.
a) at
b) on
c) in
d) from

Cevap: b) on

Bu şekilde, prepositions hakkında genel bir açıklama yaparak, önemli olan yerleri HTML bold tagı ile belirttim. Ayrıca, tabloları benzersiz örneklerle değiştirerek tekrar yazdım.

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu