YDS

İngilizce Bağlaçlar – Conjunctions Konu Anlatımı ve Soru Çözümü

[ad_1]

İngilizce bağlaçlar konusu Dil bilgisi ölçme bölümünün üçüncü ve son kısmı oluşturmaktadır, dolayısıyla bu bölümde de İngilizce bağlaçlar yani Conjunctions konusuna  yoğunlaşacağız. Genel olarak bağlaç desek de, ÖSYM’nin sorduğu bu beş soruluk konuya, anlam bakımından; sebep-sonuç, zaman, zıtlık, koşul ve karşılaştırma ve cümledeki noktalama işaretlerine ve yapıya bakarak; prepositional phrase, adverbial clause ve transition kategorilerine ayıracağımız yapıları birbirlerine karıştırmamanız çok önemlidir.

İngilizce Bağlaçlar – Conjunctions Konu Anlatımı

Dilerseniz aşağıdaki tabloya bir göz atalım ve açıklamaları tablodan sonraya bırakalım:

 

Prepositional PhraseAdverbial ClauseTransition

Sebep – Sonuç

because of

owing to

thanks to

due to

as a result of

because

since

as

now that

as much as

so adj. that

such adj. that

hence

thus

for this reason

as a result

therefore

consequently

that’s why

Zaman

while

when

once

by the time

as soon as

as

just as

whenever

then

next

after that

since

until

till

before

after

Zıtlık

in spite of

despite

in contrast to

contrary to

unlike

notwithstanding

but

yet

although

though

even though

no matter (what)

whereas

while

however

nevertheless

nonetheless

in contrast

even so

on the contrary

Koşul

if

unless

only if

if only

provided

so long as

as long as

or else

otherwise

Karşılaştırma, korelasyon

not only … but also …

both … and …

either … or…

neither … nor …

whether … or …

Prepositional Phrase: İngilizce bağlaçlar konusundaki bu yapıların sonunda “of, to” gibi edatlar vardır. Bununla birlikte, despite ve unlike gibi bağlaçlarda bu durum yoktur ama görevleri prepositional phrase türündedir. Öncelikle bilmeniz gereken, prepositional phrase’lerin sonrasında ya isim gelir, ya gerund dediğimiz Ving gelir. Eğer kurallı, SVO yapısında bir cümle gelecekse de mutlaka “the fact that, that vb.” ile bağlanır. Sonrasında gelen her yapı için birer örnek cümleyi inceleyelim:

 • Because of Mark, we were all late for the movie.
 • Despite studying hard, I couldn’t pass the exam.
 • Due to the fact that Andy had difficulties with grammar, he had a bad result.

Görüldüğü gibi, örnekten önce söylediğimiz yapılarla kullanılan bağlaçlar prepositional phrase kategorisine girmektedir. Sebep – sonuç, zaman, zıtlık anlamlarında kullanılan bağlaçlarda bu yapıyı görmeniz mümkündür.

Adverbial Clause: Türkçe’ye zarf cümleciği olarak çevirebileceğimiz bu yapıda ise prepositional phrase yapısının aksine, bağlaçtan sonra tam ve kurallı bir cümle aranır. İngilizce bağlaçlar konusundaki Adverbial Clause başlığını da yine örneklerle durumu biraz açmaya çalışalım:

 • Although he didn’t feel well, he went to work.
 • I didn’t go to work because I was ill.
 • Since employment is limited in rural areas, many people are moving to big cities.

Şimdiye dek verdiğimiz örneklerde genelde bağlaçların cümlenin başında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, bunun ÖSYM’nin sorduğu sorularda da böyle olduğunu düşünmemize neden olacak herhangi bir istatistik bulunmamaktadır. Bağlaç ve bağlaçtan sonra gelen cümleciği cümlenin sonuna alıp, cümlenin sonundaki cümleciği de cümlenin başına alabiliriz. Yani “Although he didn’t feel well, he went to work.” cümlesini, “He went to work although he didn’t feel well.” şeklinde de yazabiliriz.

Transition: Birbirine anlamca bağlı olsa da, yapıca bağlantısı olmayan ve aralarında zaman uyumu aramayabileceğimiz cümlelerde kullanılan, “hence, thus, nevertheless” gibi bağlaçların ait olduğu kategoridir. Genellikle iki ayrı cümlede bağlantı kurar, yani ilk cümle bir noktalama işaretiyle biter; yeni cümle başlarken bu bağlaçlardan biri kullanılır. Aşağıda örnekler sunulmuştur:

 • John didn’t feel well. Therefore, he didn’t go to work.
 • The player was caught using drugs. Consequently, he was kicked off the team.
 • The cost of living is too expensive in Frankfurt. For this reason, I have decided to move to Duisburg.

Örneklerden de anlıyoruz ki, ne cümleler arasında zaman uyumu aranmalıdır, ne de cümlelerin birbirinden tamamen bağımsız olduğu söylenebilir. Örnek ve daha önceden çıkmış sorularda bu farklar daha kolay ayırt edilmelidir.

Karşılaştırma ve Korelasyon Yapıları: Bu yapılar diğerlerine göre farklılık gösterirler. Birbirine denk iki dilbilgisi yapısını, yani iki isim, iki fiil ya da iki cümleyi birbirine bağlarlar. Yine örneklere bakacak olursak;

 • In the fall, Daniel will either start classes at the community college or join the Navy.
 • Laura grilled steak for not only Linda but also her dog.

Yazının sonunda soru çözümü kısmı olacaktır ama ondan önce soruları çözerken atmamız gereken adımları kısaca hatırlayalım:

 1. Mutlaka cümleyi anlamalıyız. Sonuçta, bu anlama göre bir bağlaç getireceğiz. Dahası cümlenin anlamını yanlış anlamak, anlamamaktan daha büyük sıkıntı yaratır. Çünkü eleyeceğimiz seçeneklerde doğru olanlarda olabilir.
 2. Bizden hangi bağlaç yapısı (prepositional phrase, adverbial clause ya da transition) istenildiğini anlamak için, cümlenin yapısını ve kullanılan noktalama işaretlerine dikkat etmeliyiz. Buna göre eleyeceğimiz şıklardan sonra, işimiz daha kolaylaşacaktır.
 3. Ne tür bir bağlaç gerektiğine, boşluktan sonra gelen yapının yukarıda bahsettiğimiz gibi tam cümle mi, isim mi, gerund mu vs. olduğunu saptamanızın ardından da karar verebileceğinizi unutmayın.
 4. Kalan seçeneklerin cümleye yerleştirildiklerinde gerekli anlam bütünlüğü sağlamasına dikkat edin.

Bu adımları da öğrendikten sonra, örnek sorularımıza geçelim.

(2013 YDS İlkbahar)

When modern coastal fish-farming began 30 years ago, no one was doing things right, —- for the environment —- the industry’s long-term sustainability.

 1. A) whether / or B) such / as C) so / that          D) either / or                     E) as / as

İlk sorumuz, aslında sorulduğu zaman tartışmalara neden olsa da, nispeten kolay bir soru. Dilerseniz aşağıda adım adım ilerleyelim:

 • İlk olarak correlative conjunctions konusunda yer almayan iki şıkkı eleyelim. Bunlar, as … as ve such as. As … as yapısı, iki nesne, eylem vb. arasında benzerliği belirtirken araya bir sıfat alarak kullanılır. Such as ise cümlede örnek vermek amacıyla, araya herhangi bir kelime almadan kullanılır. “People watch TV programs such as quiz and reality shows.” örneğindeki gibi. Dolayısıyla B ve E şıklarını eledik.
 • İkinci olarak, C şıkkını incelediğimizde, so … that … yapısı verilmiş, bunun da cümleye yapı olarak uymadığını yine bir örnek vererek açıklayalım: “Your teacher is so fat that he can eat the whole Internet.” Bu ve buna benzer bir yapıyla yani “so + adjective + that + SVO” yapısıyla kullanıldığından, C şıkkı da eleniyor.
 • Şimdi şıkları ikiye indirdiğimize göre, burada İngilizce seviyemiz bizi ya doğru sonuca götürecek ya da yüzde elli şansımızla doğru şıkkı bulacağız. Modern kıyı balıkçılığı bundan 30 yıl önce başladığında, kimse ne çevre ne de sektörün uzun dönem sürdürülebilirliği için doğru şeyler yapıyordu. Bu bölümün İngilizce orijinalinde, olumsuz yapı no one ile oluşturulduğundan ancak neither … nor … yapısı doğru olmasa da çeldirici olabilirdi. Bununla birlikte, bu seçenek verilmediğinden doğru cevap olarak D şıkkı işaretlenmelidir.

(KPDS 2012 – Sonbahar)

On a sunny day, some patches of ground warm up more quickly than others —- the differences in topography.

 1. A) similar to B) on behalf of C) as well as       D) because of                   E) apart from
 • Anlama baktığımızda, bize sebep sonuç ilişkisi veren bir bağlacın gerekli olduğunu görüyoruz. Seçenekler arasında, sebep – sonuç ilişkisi kuran tek bağlaç da “because of” olmasından dolayı tek adımda, D şıkkını elememiz gerekir.

(ÜDS 2012 – İlkbahar)

Memory often works best when we have a visual representation of past events, —- this mental Picture will help us bring out many details.

 1. A) as B) although C) whereas                         D) otherwise                     E) but
 • Cümlenin ortasındaki boşluğun sorulduğu bu soruda, bu sefer de noktalama işaretleri bilgimizle bir fikir yürütmeye çalışalım. Bu yüzden, otherwise bağlacı, yeni bir cümlenin başında kullanıldığından, ilk elenen şık olmalıdır.
 • Cümlenin anlamına bakacak olursak, her iki tarafın da olumlu olduğunu görürüz. Dolayısıyla zıtlık belirten üç şıkkın da yani B, C ve E seçeneklerinin de elendiğini söylemeliyiz.
 • Kalan seçenek A) as, doğru olarak işaretlenmelidir.

Çözdüğümüz üç örnek ve çıkmış soru tabi ki size yetmemelidir. Bu konuyla ilgili yayınladığımız videonun yanında soru çözümü videomuzu da izlemenizi, ÖSYM arşivindeki soruları çözmenizi, beş soruluk bir paya sahip olduğundan, YDS İngilizce bağlaçlar konusuna gerekli özeni göstermenizi tavsiye ediyoruz.

İngilizce Bağlaçlar – Conjunctions Soru Çözümü

İngilizce bağlaçlar (Conjunction) konu anlatımı ve soru çözümü tamamlanmıştır. Bir sonraki YDS İngilizce konumuz Cloze Test konusu olacaktır. Lütfen konunun daha iyi anlaşılması için bol bol soru çözünüz.

**İngilizce Bağlaçlar – Conjunctions**

Bağlaçlar, İngilizce cümlelerde farklı cümle veya kelime gruplarını birbirine bağlamak için kullanılan önemli dilbilgisi unsurlarıdır. Bağlaçlar, anlamı belirlemek, cümleleri akıcı hale getirmek ve bir düşüncenin tamamlanmasını sağlamak için kullanılır.

Bağlaçlar, farklı türdeki ilişkileri ifade etmek için kullanılır. Birleştirici bağlaçlar, birleştirme işlevi görerek iki veya daha fazla kelime veya cümleyi bir araya getirir. Karşılaştırıcı bağlaçlar, iki şeyi veya düşünceyi karşılaştırmak için kullanılır. Neden-sonuç bağlaçları, bir eylemin sebep ve sonuç ilişkisini açıklarken kullanılır. **Örneğin:**

1. **Birleştirici Bağlaçlar:** İngilizcede en yaygın kullanılan birleştirici bağlaç “and” (ve) dir. “And” bağlacı, iki kelime veya cümleyi birleştirir. **Örneğin:** I like coffee and tea. (Kahve ve çayı severim.)

2. **Karşılaştırıcı Bağlaçlar:** İngilizce’de en yaygın kullanılan karşılaştırıcı bağlaç “but” (ama) dir. “But” bağlacı, iki zıt veya karşıt düşünceyi ifade etmek için kullanılır. **Örneğin:** He is smart, but lazy. (O zeki ama tembel.)

3. **Neden-Sonuç Bağlaçları:** İngilizcede en yaygın kullanılan neden-sonuç bağlacı “because” (çünkü) dir. “Because” bağlacı, birşeyin nedenini açıklamak için kullanılır. **Örneğin:** I stayed home because I was sick. (Hasta olduğum için evde kaldım.)

Bağlaçları kullanırken, cümlelerin akıcılığını ve anlamsal bütünlüğünü sağlamak önemlidir. İngilizce yazıyı daha etkili hale getirmek için bağlaçları doğru bir şekilde kullanmak çok önemlidir.

**Örneğin Soru Çözümü**

1. Complete the sentence with the appropriate conjunction: I bought a new shirt __ it was on sale.
a) and
b) but
c) because
d) so

Cevap: c) because

2. Choose the correct conjunction to complete the sentence: I wanted to go to the party, __ I had to work late.
a) and
b) but
c) because
d) so

Cevap: b) but

3. Fill in the blank with the suitable conjunction: She is not only beautiful __ also intelligent.
a) but
b) and
c) or
d) so

Cevap: b) and

4. Select the appropriate conjunction to complete the sentence: I love to read books __ I find them relaxing.
a) so
b) but
c) and
d) because

Cevap: d) because

5. Choose the correct conjunction to complete the sentence: I am tired __ I couldn’t sleep last night.
a) and
b) but
c) because
d) so

Cevap: c) because

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu