Tarih

ilk Türk İslam Devletleri

[ad_1]

ilk Türk islam devletleri, Kpss sorularına her yıl konu olan bir başlıktır. ilk Türk islam devletleri ile kültür ve medeniyetleri konularından her yıl 1 ya da 2 soru çıkmaktadır. Türklerin İslamiyet’e girmelerinde en büyük etken Talas Savaşı olmuştur. 751 yılındaki bu savaş Çinliler ile Abbasiler arasında Orta Asya hakimiyeti için olmaktaydı. Karluklar bu savaşta Abbasi İslam ordularını destekleyerek savaşı kazanmalarını sağlamıştır.

* Talas Savaşının Sonuçları:

 • Türkler kitleler halinde Müslüman olmuşlardır.
 • Türklerle Araplar arasındaki ilişkiler yakınlaşmadan dolayı artmıştır.
 • ilk Türk islam Devletleri ortaya çıkmaya başlamıştır.
 • Araplara Çinlilerden geçen kağıt, matbaa, pusula ve barut Türklere de geçmeye başlamıştır.

ilk Türk islam Devletleri

Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra birçok Türk İslam Devleti kurulmuştur. Ancak ilk Türk islam devletleri eski geleneklerini, göreneklerini terk etmeden kültürlerini devam ettirmişlerdir.

1) Karahanlılar (840 – 1212): Batı Türkistan’da Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından kurulmuştur.İlk Türk İslam devleti olan Karahanlılar devletinin kurucusu Bilge Kül Kadir Han‘dır.

 • İslam dinini kabul eden İlk Türk İslam devleti Karahanlılar’dır.
 • Devlet yönetiminde ve teşkilatlanmada Selçuklulara öncülük etmişlerdir.
 • İlim ve kültür merkezi haline getirilmiş Semerkant, Talas, Fergana, Kaşgar, Buhara gibi şehirlere sahip olmuşlardır.
 • Eski Türk geleneklerine İslamiyet’i kabul etmelerine rağmen en çok bağlı kalan devlet olmuşlardır.
Eski Türk geleneklerine bağlı olmalarını kanıtlayan birçok delil bulunmaktadır. İkili devlet yönetimi anlayışı, Uygur alfabesini kullanmaları, Türkçeyi resmi dil olarak kullanmaları eski Türk geleneklerine bağlı olduklarının kanıtlarındandır.
 • Devletin başında Han ya da Hakan unvanlı hükümdarlar bulunurdu. Buğra, kadir, ilig, kara, arslan gibi sıfatlara sahip olurlardı.
Dünya tarihinde ilk kez burslu öğrenci sistemini Karahanlılar ortaya çıkarmış ve uygulamıştır. Ayrıca bursa masraflarını hazineden değil vakıf gelirlerinden karşılamışlardır.

ilk Türk islam Devletleri Kpss soruları açısından önemli nokta olan Türk – İslam eserleri, ilk olarak Karahanlılardan çıkmıştır. Türk – İslam edebi eserlerin ilk olarak Karahnlılardan çıkmasının nedeni tahmin edileceği üzere İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti olmalarıdır. Şimdi bu eseleri inceleyelim.

 • Kutdagu Bilig: Yusuf Has Hacib tarafından yazılmıştır. Anlamı mutluluk veren bilgidir. Bir siyasetname özelliği taşıyan Kutadgu Bilig, ülke yönetimi ile ilgili bilgiler vermektedir.
 • Divan-ı Lügat-it Türk: Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılan Divan-i Lügat-it Türk, ansiklopedik bir Türk dili sözlüğüdür.
ilk Türk islam devletleri açısından önemli bir eser olan Divan-ı Lügat-it Türk, Karahanlıların Türk diline bağlılığını ispatlamaktadır.
 • Atabetül Hakayık: Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Anlamı hakikatlerin eşiğidir. Atabetül Hakayık, dini öğütler vermketedir ve bu öğütler genelde kıssadan hisse tarzındadır.
 • Divan-ı Hikmet: Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Divan-ı Hikmet Türk tasavvuf edebiyatının ilk örneğini teşkil etmektedir.
Tüm bu eselerin dışında Kpss soruları için bilmemiz gereken, Ali Şir Nevai tarafından Timur devleti zamanında yazılmış olan Muhakemetül Lugateyn eseri de Türk edebi eserleri içinde önemli bir yer kaplamaktadır. Bu eser de Türkçe ile Farsça karşılaştırılarak Türkçenin zengin bir dil olduğundan ve Farsçadan üstün olduğundan bahsedilmiştir.

Karahnlılar 1040 yıllarında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Karahitaylar Doğu tarafını, Harzemşahlar da Batı tarafını ortadan kaldırmıştır.

2) Gazneliler (963 – 1187): ilk Türk islam Devletleri içinde yer alan Gazneliler, Alp Tigin tarafından Afganistan’ın Gazne şehrinde kurulmuştur.

 • İslamiyet’i ve Türk Kültürünü Hindistan’a yayan ilk devlettir.
 • Sultan unvanını ilk kez kullanan devlettir.
 • İran şair Firdevsi’nin Şehname adlı eseri Gazneli Mahmut’a sunulmuştur.
 • Dandanakan Savaşını Selçuklulara karşı kaybettikten sonra toparlanamayan Gazneliler, 1187 yılında Gurlular tarafından yıkılmıştır.

3) Tolunoğulları (868 – 905): Abbasilerin Mısır valisi olan Tolunoğlu Ahmet tarafından mısırda kurulmuştur.

 • Mısır’da kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları’dır.
 • Halkın çoğunluğu Araplardan, devleti yönetenler ise Türklerden oluşmaktaydı.
 • Abbasiler tarafından yıkılmıştır.

4) İhşidler (Akşitler) (935 – 969): Yine Abbasilerin bir başka Mısır valisi Muhammed Bin Togaç Tarafından Mısır’da kurulmuştur.

 • Mısır’da kurulan ikinci Türk devletidir.
 • Kutsal mekan olan Hicaz’ı egemenlik altına alan ilk Türk devletidir.
 • Tolunoğulları gibi halkın çoğunluğu Araplardan, devleti yönetenler ise Türklerden oluşmaktaydı.

5) Büyük Selçuklu Devleti (1040 – 1157): Selçuk Bey tarafından bir aşiret devleti olarak kurulmuştur.

 • Oğuzların Üçoklar kolunun Kınık boyundandırlar.
 • Devletin gerçek kurucusu Selçuk Bey’in torunlarından Tuğrul Bey‘dir.
 • Bu devletin kuruluşunda Çağrı Bey’in büyük yardımı olmuştur.
 • Tuğrul Bey dönemi, Alparslan dönemi ve Melikşah dönemi olarak 3 dönemde incelenmektedir.

a) Tuğrul Bey Dönemi (1040 – 1063):

 • Gaznelilere karşı kazanılan Dandanakan (1040) savaşı ile Gazneliler yıkılma sürecine girmiş, Selçuklular ise bağımsız bir devlet haline gelmiştir. Tuğrul Bey ve Çağrı Bey bu savaşta zaferin baş mimarları olmuşlardır.
 • Dandanakan Savaşının nedeni Selçukluların Gaznelilere ait Horasan bölgelerine yerleşmek istemeleriydi.
 • Kpss genel kültür ilk Türk islam devletleri konusu içinde yer alan bir başka önemli olay ise Pasinler Savaşıdır. Pasinler Savaşı (1048) Bizans’a ve Gürcülere karşı kazanılan ilk büyük savaş olma özelliğini taşımaktadır.
 • Tuğrul Bey Bağdat’ta bulunan Abbasi halifeliğini Şii Büvehyhoğullar’ından kurtararak İlk defa Türk himayesine almıştır. Halife kendisini kurtardığı için Tuğrul Bey’e ” Doğunun ve Batının Sultanı” unvanını vermiştir. Bu durum Selçukluların İslam dünyasındaki siyasi etkinliğini arttırmıştır.
İlk kez din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması halifenin siyasi yetkisini Tuğrul Bey’e vermesiyle gerçekleşmiştir.

b) Alparslan Dönemi (1064 – 1072):

 • Bu dönem içinde Kars ve Ani Kaleleri alınmış, Kafkas ve Gürcistan yörelerine seferler düzenlenmiştir.
 • Malazgirt Savaşı (1071), Türkleri Anadolu’dan çıkarmak isteyen Bizans ile yapılmıştır. Bizans orduları bozguna uğratılmış ve imparatoru olan Romen Diyojen esir alınmıştır.
Malazgirt Savaşı, artık klasikleşen Anadolu’nun kapılarının Türklere açılması cümlesini tarih kaynaklarında sıkça görmemizi sağlamıştır. Malazgirt Savaşının bu sebeple en önemli sonucu da Türkiye Tarihinin başlangıcı sayılmasıdır.

c) Melikşah Dönemi (1072 – 1092):

 • Selçuklu Devletinin en parlak dönemidir.
 • Ülke sınırları Doğuda Aral Gölü, Batıda Akdeniz ile Marmara kıyıları, Kuzeyde Kafkasya, Güneyde Mısır ve Basra Körfezine kadar genişlemiştir.
 • Melikşah’tan sonra oğulları Sencer, Mehmet Tapar ve Berkyaruk arasında taht kavgaları başlamıştır.

Katvan Savaşında Moğollara yenilerek yıkılma sürecine girmiş ve 1157 yılında Sultan Sencer’in ölümüyle Büyük Selçuklu Devleti yıkılmıştır.

Büyük Selçuklu Devletinin Yıkılmasıyla Ortaya Çıkan Devletler ve Atabeylikler

Devletler:

 • Irak – Horasan Selçukluları
 • Suriye Selçukluları
 • Kirman Selçukluları
 • Anadolu Selçukluları

Atabeyliker:

 • Şam’da Böriler
 • Fars’da Salgurlular
 • Azerbaycan’da İl Denizliler
 • Musul’da Zengiler
 • Erbil’de Teginoğulları

Kpss genel yetenek tarih dersine ait ilk Türk islam Devletleri konusu tamamlanmıştır. Bir sonraki kpss tarih konusu Büyük Selçuklularda Kültür ve Medeniyet olacaktır.

Türk İslam Devletleri, tarih boyunca Türklerin kurduğu ve İslam’ı benimsediği devletlerdir. Bu devletler, hem Türk kültürüne hem de İslam’ın yayılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Bu devletler, Orta Asya’dan başlayarak Orta Doğu, Anadolu, Balkanlar ve Hindistan gibi geniş bir coğrafyada hüküm sürmüştür.

Başlıca Türk İslam Devletleri şunlardır:

– Selçuklu Devleti: 11. yüzyılda kurulan Selçuklu Devleti, Orta Asya’dan gelerek Anadolu’ya yerleşen Türkmenler tarafından kurulmuştur. Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Sultan Alparslan ile Bizans’a karşı yapılan Malazgirt Savaşı’na katılmış ve bu savaştaki zaferle Bizans İmparatorluğu’na ait Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Selçuklu Devleti, önemli bir Türk İslam Devleti olarak, sanat, bilim ve kültür alanında da büyük ilerlemeler kaydetmiştir.

– Gazneliler: 10. yüzyılda İran ve Hindistan’ı hükümranlık altına alan Gazneliler, Türk kökenli bir İslam devletidir. Gazneli hükümdarları, Hindistan’da Hindulara karşı seferler düzenlemiş ve İslam’ın yayılmasında önemli rol oynamıştır. Ayrıca bu dönemde Gazneliler, zengin bir kültür ve sanat merkezi olarak da öne çıkmıştır.

– Babür İmparatorluğu: 16. yüzyılda Hindistan’da kurulan Babür İmparatorluğu, Afganistan’dan gelen Babür Şah tarafından kurulmuştur. Türk kökenli olan Babür Şah, Hindistan’ı fethederek kurduğu bu imparatorlukta büyük başarılar elde etmiştir. Babür İmparatorluğu, sanat, edebiyat ve mimarlık alanında da önemli eserler bırakmıştır.

Bu tür devletlerin önemli yerlerine örnek olarak şunları verebiliriz:

– Selçuklu Devleti’nde bulunan Konya, Türk İslam sanatının en güzel örneklerini barındırır. Özellikle Mevlana’nın türbesi olan Mevlana Müzesi, ziyaretçilere mistik bir atmosfer sunar.

– Gaznelilerin başkenti olan Gazne, Afganistan’da bulunur ve tarihi kalıntılarıyla önemli bir turistik merkezdir. Gazne’deki Minare-i Cemşid, İslam sanatının zarafetini yansıtan bir yapıdır.

– Babür İmparatorluğu’nun başkenti olan Delhi, Hindistan’da bulunur ve tarihi cazibesiyle ünlüdür. Delhi’deki Kızıl Kalesi ve Jama Masjid Camii, Babür İmparatorlarının görkemini yansıtan önemli yapılar arasındadır.

Belirtilen yerleri HTML bold tagıyla işaretleyelim:

– Selçuklu Devleti’nde bulunan Konya, Türk İslam sanatının en güzel örneklerini barındırır. Özellikle Mevlana’nın türbesi olan Mevlana Müzesi, ziyaretçilere mistik bir atmosfer sunar.

– Gaznelilerin başkenti olan Gazne, Afganistan’da bulunur ve tarihi kalıntılarıyla önemli bir turistik merkezdir. Gazne’deki Minare-i Cemşid, İslam sanatının zarafetini yansıtan bir yapıdır.

– Babür İmparatorluğu’nun başkenti olan Delhi, Hindistan’da bulunur ve tarihi cazibesiyle ünlüdür. Delhi’deki Kızıl Kalesi ve Jama Masjid Camii, Babür İmparatorlarının görkemini yansıtan önemli yapılar arasındadır.

Tabloları benzersiz örneklerle değiştirerek tekrar yazalım:

Selçuklu Devleti’ndeki önemli şehirler

| Şehir | Önemi |
| ——— | ——————————————————- |
| Konya | Türk İslam sanatının güzel örneklerini barındırır. |
| Sivas | Büyük Selçuklu döneminde önemli bir kültür merkeziydi. |
| Kayseri | Türbesi olan Gevher Nesibe Hastanesi ile ünlüdür. |

Gaznelilerin önemli yerleri

| Şehir | Önemi |
| ——- | ——————————————————- |
| Gazne | Afganistan’da tarihi kalıntılarıyla önemli bir turistik merkezdir. |
| Lahor | Gazneli hükümdarlarının önemli bir merkeziydi. |
| Kunduz | Tacikistan’da Gaznelilerin güçlü oldukları döneme ait eserleri içermektedir. |

Babür İmparatorluğu’ndaki önemli şehirler

| Şehir | Önemi |
| —— | ———————————————————— |
| Delhi | Kızıl Kalesi ve Jama Masjid Camii gibi önemli yapılar barındırır. |
| Agra | Tac Mahal, Babür İmparatorluğu’nun en ünlü anıtıdır. |
| Lahore | Tarihi ve kültürel öneme sahip önemli bir şehirdir. |

[ad_2]

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu